ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙΑ

Μόνο 5, 4 εκατομμύρια ευρώ λείπουν για να ολοκληρωθεί η εκβάθυνση στο λιμάνι του Ναυπλίου

Το Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου ενέκρινε τις τελικές μελέτες για την εκβάνθυνση του λιμανιού και τον προϋπολογισμό (5.4 εκατομμύρια €) για την ολοκλήρωση του έργου.

Όπως δηλώνει ο δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος «Το έργο θα δημοπρατηθεί στο επόμενο διάστημα και όρος στην εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του είναι η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μέχρι το τέλος του 2018. Αυτά με την επιφύλαξη της ρευστής οικονομικής και όχι μόνο κατάστασης της χώρας».

Στη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου στις 2 Αυγούστου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της οριστικής μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων» και η αποστολή της στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου , ΓΕΝ, Υπ. Πολιτισμού) για έγκριση.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Λ.Τ. «με την αρι.θ.22/2 017 απόφαση του Δ/Σ είχαμε αποφασίσει ομόφωνα την έγκριση της προμελέτης με αριθμό 3/2017 με θέμα «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων» και την αποστολή της με συνημμένο τεχνικό δελτίο στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου με στόχο την συνέχιση της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΣΠΑ 2007-2013, για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων».

Ακολούθως με απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη «Έργα Αναβάθμισης Λιμένος Ναυπλίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι», η οποία περιελάμβανε τα κάτωθι υποέργα:

α) Εκβάθυνση στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων

β) Περίφραξη λιμένα Ναυπλίου και τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων για εφαρμογή κώδικα ασφάλειας (ISPS) στο λιμένα Ναυπλίου,

γ) Υποβρύχια έρευνα του λιμένα Ναυπλίου με σκοπό τον αρχαιολογικό έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα.

Το υποέργο 1, δεν ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά και η εργολαβική του σύμβαση διαλύθηκε. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με την υπ.αριθμ.657/2 0-03-2017 απόφαση του ενέκρινε την 2η τροποποίηση της πράξης «Έργα Αναβάθμισης Λιμένος Ναυπλίου» στον άξονα προτεραιότητας 02 – Υποδομές προσπελασιμότητας Πελοποννήσου του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα – Πελοπόνννησος – Ιόνιοι Νήσοι» ποσού 6.682.115,79 ευρώ, με εκτιμώμενη πίστωση έτους 2017 ποσού 5.600.000,00 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΛΤ, η ΤΥ του Δήμου Ναυπλιέων απέστειλε την οριστική μελέτη και αναφέρει: «Συντάξαμε την 3/2017 οριστική μελέτη με θέμα «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων, την οποία και σας υποβάλλουμε προς έγκριση. Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι ίδιο με αυτό που είχε εγκριθεί και δημοπρατηθεί με την υπ.αριθμ.9/2011 τεχνική μελέτη.

Συγκεκριμένα, ως προς το φυσικό αντικείμενο: Η 3/2017 τεχνική μελέτη περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εκσκαφών για την εκβάθυνση του λιμένα Ναυπλίου. Το βάθος της εκσκαφής ορίζεται στα -9,50μ. από κατωτάτης ρηχίας για την είσοδο στο λιμένα και -8,10μ. για την λεκάνη του κύκλου ελιγμών.

Ως προς την ποιότητα των υλικών εκσκαφής, που είναι και ο λόγος αλλαγής του προϋπολογισμού της μελέτης: Στο λιμάνι του Ναυπλίου (συγκεκριμένα στη δυτική λιμενολεκάνη και στην περιοχή του διαύλου) διεξήχθη τον Ιούνιο του 2017 Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα με σκοπό την κατηγοριοποίηση των απαντώμενων σχηματισμών του φυσικού πυθμένα σε διακριτές στρώσεις από άποψη συνθηκών εκσκαψιμότητας, με γνώμονα τη λιθολογική τους σύσταση και τα φυσικομηχανικά τους χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα η κατηγοριοποίηση των υλικών των διακριτών στρώσεων κατέδειξε τα εξής:

Η πρώτη στρώση πάχους 0,10.μ. έως 1,70μ. αποτελείται από τα ανώτερα επιφανειακά ιζήματα του φυσικού πυθμένα, τα οποία συνίστανται κυρίως από τεφρή, πολύ μαλακή ως μαλακή και τοπικά μέσης συνεκτικότητας ως στιφρή, ΑΜΜΟΪΛΥ/ΑΡΓΙΛΟΪΛΥ, χαμηλής πλαστιμότητας, με όστρακα, οργανικά και με κυμαινόμενο ποσοστό χαλίκων. Τα υλικά της εν λόγω στρώσης εντάσσονται στην κατηγορία Α από άποψη εκσκαψιμότητας.

Η δεύτερη στρώση υποκείμενη της πρώτης και πάχους 0,25 έως 0,40μ. στη περιοχή της λιμενολεκάνης και μέχρι 6,0μ στην περιοχή του διαύλου (μέχρι πέρατος των προβλεπόμενων εκ σκαφών στην περιοχή αυτή) αποτελείται κυρίως από εναλλαγές τεφρών, τεφροπράσινων και τεφροκάστανων αμμωδών ΑΡΓΙΛΩΝ (με σημαντική περιεκτικότητα σε χάλικες) και αργιλικών/ιλυωδών ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ, χαμηλής κυρίως και κατά θέσεις μόνον υψηλής πλαστιμότητας καθώς και από αποσαθρωμένα – εδαφοποιημένα υλικά του βραχώδους υποβάθρου της περιοχής. Τα υλικά της εν λόγω στρώσης εντάσσονται στην κατηγορία Β από άποψη εκσκαψιμότητας.

Η 3η διαφοροποιημένη στρώση απαντάται κυρίως στην περιοχή της δυτικής λιμενολεκάνης (έναντι του προβλήτα «Π») σε βάθος -5,0μ. ή και βαθύτερο πάχους άνω των 5,0μ. και αποτελείται από πορώδη, λευκοκάστανο, απολιθωματοφόρο, βιοκλαστικό ασβεστομαργαϊκό βραχώδη σχηματισμό έως καστανοπράσινο ως τεφροπράσινο, πορώδη, απολιθωματοφόρο, κοραλλιογενή βραχώδη σχηματισμό, ως επί το πλείστον αποσαθρωμένο – κατακερματισμένο, με πολλά δομικά κενά που κατά θέσεις είναι πληρωμένα με αργιλικό υλικό.

Τα υλικά της εν λόγω στρώσης εντάσσονται στην κατηγορία Γ από άποψη εκσκαψιμότητας.

Τέλος, μπροστά στο ακρομώλιο του νότιου λιμενοβραχίονα όπου επισυμβαίνουν συνεχείς καταπτώσεις πρανών, προβλέπεται στο τμήμα Α1-Β-Β1 η κατασκευή πρίσματος – φράγματος από φυσικά πετρώματα χωρίς να στενεύει στο πλάτος του διαύλου. Το μήκος του πρίσματος ορίζεται στα 80μ. περίπου (Α1-β-β1) στο σχέδιο της Οριζοντιογραφίας – Βυθομετρικό 1:2000).

Πηγή anagnostis.org

------- ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ -------

Θηβαίος, Αγγελάκας, Δήμου, Νέγκα, Τρίγκας εμφανίζονται σε μια καλοκαιρινή αυλή του Ναυπλίου Η μουσική, ο λόγος και το θέατρο συναντιούνται φέτος το καλοκαίρι σε μία αυλή γεμάτη φώς, ήχους, ζωντανούς ανθρώπους και καλλιτέχνες έτοιμους να μεταφ...
3 έργα που αφορούν την Αργολίδα αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου Τρία έργα υποδομής στην Αργολίδα ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου την Τετάρτη 23 Μαΐου Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση ...
Διάλεξη στο Ναύπλιο για την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής Διάλεξη της κ. Ρενάτας Δαλιανούδη, Μουσικολόγου - Λέκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Από το Δημοτικό και το Ρεμπέτικο Τραγούδι στο Έντεχνο» Τρίτη ...
Επιστολή αναγνώστη για μια κολώνα της Πλατείας Συντάγματος στο Ναύπλιο Φίλος και αναγνώστης της ιστοσελίδας μας έστειλε μια φωτογραφία κι ένα παράπονο Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Αύγουστο του 2013 και δείχνει, όπως διαπι...
Ο Πόλεμος των Άστρων ξεκίνησε σε Ναύπλιο και Άργος – Ώρες προβολών και trailer Ένα απολαυστικό spin off του «Star Wars» franchise, μια ποπκόρν περιπέτεια γύρω από τη μυθολογία και τους χαρακτήρες του Η ταινία Solo: A Star Wars S...
Συλλήψεις σε Ναύπλιο και Άργος για κλοπές τροφίμων κι ενός ποδηλάτου Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Άργος, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Αργολίδας μια 31χρονη, η οποία έκλεψε από σπίτι, είδ...
Το δημοτικό συμβούλιο στο Ναύπλιο ψήφισε ομόφωνα μελέτη βιωσιμότητας για την επαναλειτουργία του τραίνου Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων ψήφισε και ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη βιωσιμότητας γραμμής τραίνου από την Κόρινθο προ...
Εκδηλώσεις συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό – Φωτογραφίες, βίντεο Μαζική πικετοφορία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό πραγματοποίησαν οι ομάδες γυναικών Άργους και Ναυπλίου της ΟΓΕ και η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας ...
Κουκλοθέατρο με θέμα την παιδική διατροφή στο Θεατράκι του ΟΣΕ Η Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου σε συνεργασία με το Rudgers University του New Jersey, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλίου – Δ...
Φωτογραφικό αφιέρωμα από το διήμερο εκδηλώσεων στη μνήμη του μαέστρου Βασίλη Χαραμή Πέτα χρυσόφτερη σκέψη … … πάνω από το ΤΡΙΑΝΟΝ, πάνω από το Βουλευτικό, πάνω από το Ανάπλι …Σε μια πόλη που γιόρταζε την Ευρώπη και τη νύχτα των Μουσε...
Συλλήψεις στο Ναύπλιο για μικροποσότητα χασίς, σουγιά και κατσαβίδι Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στο Ναύπλιο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας, δύο υπήκοοι Βο...
39 αρχοντικά της Ελλάδας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό – Δυο αρχοντικά από το Ναύπλιο Με πολύ μεγάλη χαρά η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), στα πλαίσια της συμμετοχής της στον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτι...
ΚΑΝΕ ΣΧΟΛΙΟ

AΠΑΝΤΗΣΗ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top